Arhive: #1 2012


Potential risks of atracting direct foreign investments to the formation of regional clusters

This paper discussesthe role ofdirectforeign investmentsin the processes of regionalclusters’ creation. The new type of clusters was identified - clusters that are created bytransnational corporations (TNCs)invitedinto the territory.The authors analyzedthe globalexperience of creatingclusters byforeign direct investmentof transnational corporations and found out thatthere is much evidence thatindicatesa weakeconomic potentialof such projects.A statisticalanalysis of economic indicators of several foreign regional clusters (of this type) showed that clustersof this typeare developedmainly due tomarket conditionsrather thanfrom its own resources. Correlationandregression analysisconfirmed the hypothesisofweak influence ofdirectforeign investment on economicpotentialof clustersin the early stagesof its development. The authors offer a set ofindicators to assessthe effectiveness ofclusters’ performancein case of a highdependency on a foreigninvestment.

Keywords: regional clusters, transnational companies, TNC, directforeign investment, risks

References
1. Boush G. D. (2010). Innovativnost’ biznes-klasterov kak factor innovatsionnogo razvitiya regionov [Innovativeness of business
clusters as a factor in the development of innovative regions]. Ekonomika regiona [Economy of Region], 3, 123-126.
2. Boush G. D., (2010). Madgazin D. I. Klasternyy podkhod k razvitiyu regional’noy ekonomiki: polozhitel’nye i otritsatel’nye
effekty [The cluster approach to the development of regional economy: positive and negative effects]. Mir i Rossiya. Regionalizm
v usloviya kh globalizatsii [The world and Russia. Regionalism in terms of globalization]. Moscow: RUDN [Peoples’ Friendship
University of Russia], Vol. 2, 46-52.
3. Bochko V. S., Naumov I. V. (2007). Klasternyy podkhod k otsenke razvitiya innovatsionnoy aktivnosti munitsipal’nykh obrazovaniy
[Cluster approach to the evaluation of innovation activities of municipal entities]. Ekaterinburg: Izd-vo IE UrO RAN
[Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ.].
4. Vazhenina I. S., Vazhenin S. G. (2010). Algoritm konstruirovaniya regional’nykh agrarno-promyshlennykh klasterov v
moderniziruemoy ekonomike [Algorithm for construction of regional agrarian-industrial clusters in the modernized economy].
Ekonomika regiona [Economy of Region], 1, 129-136.
5. Lavrikova Yu. G. (Ed.) (2010). Institutsional’nye problem innovatsionnogo razvitiya territorial’nykh sistem [Institutional
problems of innovative development of territorial systems]. Ekaterinburg: IE UrO RAN [Institute of Economics, Ural Branch of the
Russian Academy of Sciences].
6. Bersenyov V. L., Vazhenin S. G., Vazhenina I. S., Sukhikh V. V., Kopantsev D. V., Kozakov E. M. (Ed.) (2009). Klasternye initsiativy
kak strategicheskiy instrumentariy regional’nogo razvitiya v usloviyakh territorial’noy konkurentsii [Cluster initiatives as
a strategic tool for regional development in terms of territorial competition]. Ekaterinburg: IE UrO RAN [Institute of Economics,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences].
7. Kozlova O. A., Ak’yulov R. I., Shelomentsev A. G. (Ed.) (2009). Klasternyy podkhod k formirovaniyu zanyatosti naseleniya v
regione [Cluster approach to the formation of employment in the region]. Ekaterinburg: IE UrO RAN.
8. Kovalenko G. L., Korabeynikov I. N., Dmitrenko O. V., Tatarkin A. I. (Ed.) (2010). Razvitie molochno-produktovogo kompleksa
APK na osnove klasternogo podkhoda [Development of dairy-product complex of the agroindustrial complex on the base
of based cluster approach]. Ekaterinburg: IE UrO RAN [Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences].
9. Korabeynikov I. N., Speshilov S. M., Tatarkin A. I. (Ed.) (2009). Klasternyy podkhod k organizatsi i regional’nogo proizvodstvennogo
kompleksa: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [The cluster approach to regional manufacturing complex: theoretical
and practical aspects]. Orenburg: IPK Orenb. gos. un-ta [Orenburg State University Publ.].
10. Porter M. E. (2005). Konkurentsiya [Competition]. Moscow: ID «Vil’yams» Publ.
11. Romanova O. A., Chenyonova R. I., Makarova I. V. (2007). Sozdanie mezhotraslevogo i mezhsub’ektnogo klastera, orientirovannogo
na proizvodstvo mashin i oborudovaniya v severnom ispolnenii [Creating a cross-sectoral and intersubjective cluster
focused on the production of machinery and equipment for the usage in the northern territories]. Ekaterinburg: Izd-vo IE UrO
RAN [Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ.].
12. Pakhomov V. P. (Ed.) (2010). Sostoyanie i otsenka mineral’nykh resursov Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga —
Yugry v sisteme gornopromyshlennogo klastera [Status and evaluation of mineral resources of the Khanty-Mansiysk Autonomous
Disctrict — Ugra in the mining cluster]. Ekaterinburg: IE UrO RAN [Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy
of Sciences].
13. Basant B. Bangalore cluster: Evolution, Growth and Challenges. — Indian Institute of Management Ahmedabad, India. —
W.P. 2006.05.02. — url: http://www.iimahd.ernet.in.
14. Design district Helsinki. [Electronic resource]. URL: http://www.rusin.fi.
15. Giblin M. Inward foreign investment and the clustering process. The case of the medical technology sector in Ireland.
[Electronic resource]. URL: //www.nuigalway.ie.
16. Goh A. Towards an innovation-driven economy through industrial policy-making: an evolutionary analysis of Singapore.
[Electronic resource]. URL: http://www.innovation.cc.
17. Gorg H. Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Investment? [Electronic resource].
URL: http://ideas.repec.org.
18. Ivarsson I. Competitive Industry Clusters and Inward TNC Investments. The Case of Sweden // Regional Studies. — 1999.
— ¹ 33. — Ð. 37-49.
19. Phelps M. Custer or Capture? Manufacturing Foreign Direct Investment External Economies and Agglomeration //
Regional Studies. — 2008. — ¹ 42. — Ð. 457-473.
20. Ponte A. The cluster approach. A strategy towards development. [Electronic resource]. URL: http://digitool-uam.greendata.
es.
21. Zhou Y. An innovative region in China: interaction between multinational corporations and local firms in high-tech cluster
in Beijing // Economic Geography. — ¹79. — 2003. — P. 129-152.

Information about the authors
Boush Galina Dmitrievna (Omsk) — Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international economic
relations, Omsk State University named after F. M. Dostoyevsky (644077, Omsk, prospekt Mira 55-à, e-mail: gboush@narod.ru).
Grasmik Konstantin Ivanovich (Omsk) — Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international
economic relations, Omsk State University named after F. M. Dostoyevsky (644077, Omsk, prospekt Mira 55-à, e-mail: grasmikki@
omsu.ru).
Pyatkov Maksim Viktorovich (Omsk) — student of the faculty of international business, Omsk State University named after
F. M. Dostoyevsky (644077, Omsk, prospekt Mira 55-à, e-mail: pmv0990@gmail.com).